Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

 

  Στο ΠΜΣ «Νευροεπιστήμες» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Κτηνιατρικής, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι φοιτητές (20) κάθε δύο χρόνια.

 

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση συμμετοχής

 2. Για πτυχιούχους:
  1. Αντίγραφο Πτυχίου (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αντιστοιχία ή την ισοτιμία του πτυχίου τους, για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού).
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.

 3. Για τελειόφοιτους:
  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.

 4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου

 5. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Letter of motivation (1 σελίδα) του υποψηφίου για τις Νευροεπιστήμες

 6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

 7. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας

 8. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλα διδακτορικά ή μεταπτυχιακά προγράμματα και αν ναι, σε ποια.