ΝΕΥΡΟ 101: Κυτταρικς - Μοριακς Νευροεπιστμες
Υπεθυνος Μαθματος: Α. Καστελλκης, Αναπλ. Καθηγητς Ψυχοφυσιολογας
Το μθημα αυτ καλπτει εισαγωγικ την ανατομα του κεντρικο νευρικο συστματος, την ανπτυξη και την υποστροφ της ανπτυξης του νευρικο συστματος, τη φυσιολογα διεγρσιμων μεμβρανν, τη νευροδιαββαση (κυτταρικ επικοινωνα, νευροδιαβιβαστς, υποδοχες και μεταγωγ σματος), και το μεταβολισμ και λειτουργα του νευρικο συστματος.

ΝΕΥΡΟ 102: Συστημικς Νευροεπιστμες
Υπεθυνος Μαθματος: Π. Μπτσιος, εκλ. Αναπλ. Καθηγητς Ψυχιατρικς
Το μθημα αυτ καλπτει την οργνωση του εγκεφλου σε διακριτ λειτουργικ συστματα πως το σωματοαισθητικ, αισθητηριακ (ραση, ακο, χημικς αισθσεις), κινητικ (κεντρικο μηχανισμο κινητικο ελγχου, οφθαλμοκινητικο μηχανισμο, νωτιαα κινητικ συστματα κινητικο νευρνα και νευρομυκς σναψης), μεταιχμιακ (μνμη, συνασθημα, ομοιοστατικς/ενστικτδεις συμπεριφορς) και αντερες νοητικς λειτουργες (κεντρικς εκτελεστικς λειτουργες, γλσσα, κοινωνικ αντληψη, συνεδηση). Επσης, συζητ και παρουσιζει παραδειγματικς παθσεις του εγκεφλου στις οποες δυσλειτουργον να /και περισστερα απ τα παραπνω λειτουργικ συστματα πως Νσο  Πρκινσον, Εκφυλιστικς Παθσεις και Μεζονες Ψυχιατρικς Παθσεις.

ΝΕΥΡΟ 103: Μθοδοι Μελτης Νευρικο Συστματος
Υπεθυνη Μαθματος: Δ. Καραγωγως, Καθηγτρια Μοριακς Βιολογας -Αναπτυξιακς Νευροβιολογας
Ο κριος σκοπς του Μαθματος εναι η εξοικεωση των ΜΦ στις μεθδους που χρησιμοποιονται για την μελτη του νευρικο συστματος. Επσης το μθημα αποσκοπε στο να εξοικειωθον οι φοιτητς στην ορολογα που χρησιμοποιεται στις δημοσιεσεις που αφορον ρευνα σχετικ με το νευρικ σστημα. Οι μθοδοι που διδσκονται καλπτουν να μεγλο φσμα αρχζοντας απ μοριακς μεθδους ανλυσης γονιδων του νευρικο συστματος μχρι την ανπτυξη νων φαρμκων. Το μθημα εστιζει  στην κατανηση σε βθος των βασικν αρχν που διπουν τις μεθοδολογικς προσεγγσεις που διδσκονται.

ΝΕΥΡΟ 201: Πειραματικ και Υπολογιστικ Θματα Νευροφυσιολογας
Υπεθυνη Μαθματος: Κυριακ Σιδηροπολου, Επ. Καθηγτρια Νευροφυσιολογας
Πειραματικ θματα: Ιδιτητες διαλων ιντων, επδραση νευροδιαβιβαστν στη λειτουργα των διαλων ιντων, πλαστικτητα διαλων, συμμετοχ των διαλων ιντων σε παθολογικς καταστσεις.
Υπολογιστικ θματα: Τα πρτα μαθηματικ μοντλα νευρικν κυττρων. Βασικς αρχς της θεωρας καλωδων.  Μοντελοποηση διαλων ιντων (Hodgkin and Huxley equations). Λεπτομερ διαμερισματοποιημνα μοντλα νευρικν κυττρων. Ο ρλος των δενδριτν και των ενεργητικν μηχανισμν της μεμβρνης στη συναπτικ ολοκλρωση και την κωδικοποηση πληροφοριν.

ΝΕΥΡΟ 202: Νευροχημεα /Νευροφαρμακολογα
Υπεθυνη Μαθματος: Κικ Θερμο, Καθηγτρια Φαρμακολογας
Σκοπς του μαθματος: Κατανηση της λειτουργας των νευρικν κυττρων και της κυτταρικς επικοινωνας. Να πραγματοποιηθε μια γενικ ανασκπηση της ενδοκυτταρικς σηματοδτησης του νευρικο συστματος και να προσφερθον πληροφορες για την εις βθος κατανηση των νευροδιαβιβαστν, των υποδοχων, και των ενδοκυτταρικν συστημτων σηματοδτησης που εμπλκονται στο φυσιολογικ νευρικ σστημα και στην παθοφυσιολογα νσων.

ΝΕΥΡΟ 203: Ψυχοφαρμακολογα
Υπεθυνος Μαθματος: Παναγιτης Μπτσιος, Αναπλ. Καθηγητς Ψυχιατρικς
Η Ψυχοφαρμακολογα εναι το μεζον θεραπευτικ εργαλεο της Ψυχιατρικς, που χει αλλξει με δραματικ τρπο απ το 1950 και μετ. Τα αντιψυχωτικ, αγχολυτικ και αντικαταθλιπτικ φρμακα μπορον να τροποποισουν την συμπεριφορ και για αυτ τον λγο επηρασαν πολ την διαχεριση των ψυχιατρικν ασθενν, επιτρποντας την απο-ιδρυματοποηση τους, την αποκατστασ τους στην κοιντητα, επιφροντας ακμα και την πλρη ανρρωσ τους. Το μθημα «Ψυχοφαρμακολογα» διδσκει τις δρσεις αυτν των φαρμκων και τα αποτελσματ τους στο συνασθημα, την σκψη και την συμπεριφορ. Το μθημα εστιζεται κυρως στις χημικς αλληλεπιδρσεις με τον εγκφαλο, δνοντας μφαση στις συναπτικς πλευρς του μηχανισμο δρσης των φαρμκων και πς αυτς μεταφρζονται σε αλλαγς της φυσιολογας, ψυχολογας και συμπεριφορς.  Παρλληλα συζητονται συνοπτικ και οι πιο σχετικς πλευρς της νευροβιολογας των ψυχικν διαταραχν.

ΝΕΥΡΟ 204: Νευροαναγεννητικ Φαρμακολογα
Υπεθυνος Μαθματος: Γιννης Χαραλαμππουλος, Επκουρος Καθηγητς Φαρμακολογας
Στχος του μαθματος εναι να εισγει τους φοιτητς στα βασικ θματα αναγννησης κι εκφλισης του Νευρικο Συστματος και στην Φαρμακολογικ προσγγιση για την αντιμετπιση παθολογικν διαταραχν που σχετζονται με τις διεργασες αυτς. Αναλονται οι κυτταρικο και μοριακο μηχανισμο που ενχονται σε διαδικασες πολλαπλασιασμο, διαφοροποησης αλλ και κυτταρικο θαντου των ριμων και προγονικν νευρικν κυττρων. Επσης, μελετνται υποδοχες και σηματοδοτικ μονοπτια που διαμεσολαβον τα προαναφερθντα κυτταρικ φαινμενα, καθς και λλες κυτταρικς διαδικασες, πως η αξονικ προεκβολ, η μυελνωση και η αναγεννητικ ικαντητα του ενλικου νευρικο ιστο. Σε κθε περπτωση, συσχετζονται οι φυσιολογικς αυτς διεργασες με την ανπτυξη παθολογικν καταστσεων κι ακολοθως με την φαρμακολογικ αντιμετπιση τους.

ΝΕΥΡΟ 205: Τρμηνη Εργαστηριακ σκηση (Rotation)
Η επιλογ του εργαστηρου και του θματος της σκησης, γνεται απ τη Συντονιστικ Επιτροπ του προγρμματος.

ΝΕΥΡΟ 206: Νευροψυχολογα: Θεωρα και Εφαρμογς
Υπεθυνη Μαθματος: Στλλα Γιακουμκη, Επκ. Καθηγτρια Νευροψυχολογας
Στχος του μαθματος εναι η απκτηση εις βθος γνσης και κατανησης κλασσικν και σγχρονων θεωριν στη νευροψυχολογα, των νευροψυχολογικν λειτουργιν και του τρπου με τον οποο ρυθμζουν τη συμπεριφορ καθς και την κλινικ εικνα και αιτιολογα νευροψυχολογικν συνδρμων. Οι φοιτητς θα διδαχθον εντητες πως α) μεθοδολογα ρευνας στη νευροψυχολογα, β) ανατομα, λειτουργες και διαταραχς οφειλμενες σε βλβες των εγκεφαλικν λοβν, γ) εγκεφαλικ ασυμμετρα και σνδρομα αποσνδεσης, δ) συμπτματα και αιτιολογα νευρολογικν, ψυχιατρικν και νευροαναπτυξιακν διαταραχν και ε) διεργασες πλαστικτητας και λειτουργικς αποκατστασης.

ΝΕΥΡΟ 207: Νευροβιολογα και Ψυχοφαρμακολογα της Ανταμοιβς, του Εθισμο και της Κατθλιψης
Υπεθυνος Μαθματος: Γιργος Παναγς, Αναπλ. Καθηγητς Βιοψυχολογας
Το επκεντρο του συγκεκριμνου μαθματος αποτελον τα εγκεφαλικ συστματα ενσχυσης-ανταμοιβς που εξυπηρετον συγκεκριμνες φυσιολογικς λειτουργες στον οργανισμ. Το μθημα εναι με ττοιο τρπο διαρθρωμνο στε να εξετζει τη νευροβιολογα και ψυχοφαρμακολογα των εγκεφαλικν συστημτων ανταμοιβς καθς και δο διαταραχς που σχετζονται στεν με δυσλειτουργα  αυτν των συστημτων: την κατθλιψη και τον εθισμ σε ουσες. Επιχειρεται  μια σνθεση ερευνητικν δεδομνων στο συγκεκριμνο πεδο.  Ειδικτερα ζητματα που θα εξεταστον εναι:

ΝΕΥΡΟ 301: ΝΕΥΡΟ 301: Αναπτυξιακ Νευροβιολογα
Υπεθυνη Μαθματος: Δμνα Καραγωγως, Καθηγτρια Αναπτυξιακς Νευροβιολογας
Το μθημα αυτ καλπτει τις βασικς αρχς της ανπτυξης του νευρικο συστματος σε οργανισμος-μοντλα. Μσω διαλξεων και παρουσισεων απ τους φοιτητς, καλπτονται θματα πως βλαστικ κτταρα του νευρικο στον αναπτυσσμενο και ενλικο εγκφαλο,  καθορισμς προτπου και νευρωνικς μορας στο νευρικ σωλνα, μετανστευση και καθοδγηση νευραξνων, κυτταρικς θνατος, νευροτροφνες και υποδοχες, μηχανισμο γρανσης.

ΝΕΥΡΟ 302: Μοριακ  Βση  Νευρολογικν και Ψυχιατρικν Νοσημτων
Υπεθυνος Μαθματος: Π. Μπτσιος, Αναπλ. Καθηγητς Ψυχιατρικς
Το μθημα αυτ καλπτει την κλινικ εικνα και την υποκεμενη παθοφυσιολογα αυτς σε νευροψυχολογικ, νευροαπεικονιστικ, μοριακ και γενετικ εππεδο καθς και τον ρλο περιβαλλοντικν παραγντων για τις παρακτω φυσιολογικς και παθολογικς καταστσεις-νοσματα του ΚΝΣ: Γρανση-Νευροεκφλιση, νοιες, Πρκινσον, Αγγειακ επεισδια, Επιληψες, Νευροανπτυξη-Αυτισμς με χωρς Νοητικ Υστρηση, ADHD, Σχιζοφρνεια και Διπολικ Διαταραχ, Φυσιολογικ και Παθολογικ γχος και Κατθλιψη.

ΝΕΥΡΟ 303: Τρμηνη Εργαστηριακ σκηση (Rotation)
Η επιλογ του εργαστηρου και του θματος της σκησης, γνεται απ τον ΜΦ σε συνεργασα με τα μλη του Προγρμματος.

ΝΕΥΡΟ 304: Τρμηνη Εργαστηριακ σκηση (Rotation)
Η επιλογ του εργαστηρου και του θματος της σκησης, γνεται απ τον ΜΦ σε συνεργασα με τα μλη του Προγρμματος.

ΝΕΥΡΟ 305: Ανπτυξη Φαρμκων
Υπεθυνος Μαθματος: Λιαπκης Γεργιος, Αναπλ. Καθηγητς Φαρμακολογας
Στχος του μαθματος αυτο εναι να δσει στους φοιτητς να κατανοσουν βασικς ννοιες Φαρμακολογας που απαιτονται για το σχεδιασμ νων φαρμκων, καθς και την αξιολγηση, ανπτυξη και κλινικ εφαρμογ τους. Συγκεκριμνα οι φοιτητς θα μθουν πως σχεδιζονται να μρια που πιθανν να γνουν μελλοντικ φρμακα με βση τσο τη δομ υπαρχντων φαρμκων  σο και των υποδοχων μσω των οποων ασκον τη δρση τους.  Ανμεσα στις προποθσεις που πρπει να τηρον τα να φρμακα  θα τονιστε η σημασα της εκλεκτικς αλληλεπδρασης τους  με συγκεκριμνους τπους υποδοχων τους, αφο με το τρπο αυτ μεινεται ο αριθμς των παρενεργειν τους. Επιπρσθετα θα αναφερθον λεπτομερς τα στδια που χρειζονται και οι μθοδοι που εφαρμζονται για να περσει να νο μριο απ τη στιγμ του σχεδιασμο του στη κλινικ εφαρμογ του.

ΝΕΥΡΟ 306: Στατιστικ
Υπεθυνος Μαθματος: Γ. Χλουβερκης, Αναπλ. Καθηγητς Βιοστατιστικς
Στχος του μαθματος εναι:
α) η απκτηση θεμελιωμνης γνσης των στατιστικν εννοιν και μεθδων που χρησιμοποιονται ευρως στην βιοατρικ ρευνα και στον τομα της Δημσιας Υγεας.
β) η ικαντητα ερμηνεας των αποτελεσμτων στατιστικν αναλσεων καθς επσης και η τεκμηριωμνη κριτικ αξιολγηση της στατιστικς μεθοδολογας των δημοσιευμτων της βιοατρικς.
γ) απκτηση ευχρειας στη χρση του στατιστικο πακτου SPSS για την στατιστικ επεξεργασα  ερευνητικν δεδομνων.

ΝΕΥΡΟ 307: Φυσιολογα του υποθλαμου -υποφυσιακο ξονα
Υπεθυνη Μαθματος: Μαρα Βενυχκη, Επκ. Καθηγτρια Κλινικς Χημεας
Το μθημα αυτ καλπτει την ανατομα, φυσιολογα και παθοφυσιολογα του Υποθαλαμο/Υποφυσο-Επινεφριδιακο (HPA) ξονα και την αλληλεπδραση του ξονα αυτο με λλα συστματα του οργανισμο.

Νευρο 308: Koινο παθοφυσιολογικο μηχανισμο νευροεκφυλιστικν και ψυχιατρικν νοσημτων.
Common pathways in neurodegenerative diseases and psychiatric disorders.
Υπεθυνος Μαθματος: Φτης Τοποζης, Αναπληρωτς Καθηγητς Οφθαλμολογας
The aim of the course is to introduce attendees in the discussion of existing evidence on the hypothesis that different neurodegenerative diseases may share common pathways.  Similar approach will be adopted with regards to serious neurodevelopmental psychiatric disorders. The aim of the course is also to stimulate attendees to develop ideas and come up with plans for further exploring common pathways among neurodegenerative diseases and among psychiatric disorders. This could be done at the molecular, epidemiology-risk factors, tissue-structural, or pathophysiology level, or a combination of the above. Specific diseases will be targeted and discussed such as Alzheimer, glaucoma, and other diseases including retinal diseases. Multifactorial approach would be an important part of the discussion including gene-gene, gene-environment interaction. Neurodegeneration and comorbidities will be considered in the discussion with particular focus on the eye. The eye, because of its clear media enables non-invasive direct visualization of the living neural tissue (retinal nerve fiber layer and optic nerve head) and of the retinal vasculature. This could be the basis to get lessons for neurodegeneration from the eye. The students should prepare a literature review document (background) and a research plan. This could be the basis of future research projects and/or PhD thesis.

Νευρο 401: Μεταπτυχιακ Εργασα
Η επιλογ του εργαστηρου και του θματος της μεταπτυχιακς εργασας, γνεται απ τον ΜΦ σε συνεργασα με τα μλη του Προγρμματος.
Η Συντονιστικ Επιτροπ ορζει την τριμελ  εξεταστικ επιτροπ. Η διαδικασα αξιολγησης αφορ στην παρουσαση των ευρημτων της ρευνας που πραγματοποιθηκε κατ την εκπνηση της μεταπτυχιακς εργασας.