Αντώνης Βάκης

Λέκτορας Νευροχειρουργικής Κλινικής

Πανεπιστημίου Κρήτης

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

1.      Effects Of Acute Cannabis Use On Urinary Neuro≠trans≠mit≠ter Metabolites And Cyclic Nucleotides In Man. Manolis Markianos And Antonis Vakis Drug And Alcohol Dependence, 14 (1984) 175‑178

 

2.      Des Recepteurs Catecholaminergiques Aux Cellules Sanguines Des Schizophrenes.M. Ackenheil, B. Bondy, M. Froehler, A. Vakis, Lí Encephale, 1985; Xi:††††††† 95‑100

 

3.      Στερεοτακτική βιοψία χωροκατακτητικών βλαβών εγκεφά≠λου. Περιγραφή 25 περιπτώσεωv Λ. Ρούσσος, Α. Βάκης, Δ. Αναγνωστόπουλος, Σ. Λιονής, Κ. Κουφό≠που≠λος, Ν. Σαλβαράς. Ελληνική Νευροχειρουργική 3: 86‑90, 1996

 

4.      Calvarial Eosinophilic Granuloma Simulating Meningioma. A Case Report S. Pomonis, A. Vakis, M. Grammenou, E. Machera, D. Anagnostopoulos, D.kelekis Rivista Di Neuroradiologia 9; 615‑618, 1996.

 

5.      Τραυματικός Ημιβαλλισμός. Αναφορά ενδιαφέροντος περιστατικού. Βάκης Α, Γιαννόπουλος Α, Κουτεντάκης Δ , Ζουρνατζίδης Γ. Ελληνική Νευροχειρουργική: 6: 5-81999.