Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το ΠΜΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ αρχίζει κατά κανόνα το χειμερινό εξάμηνο (την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου). Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του ΜΔΕ ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα: (α) εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση των υποχρεωτικών και των κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, (β) τριάντα 30 ECTS από εργαστηριακές ασκήσεις (Rotations), και γ) τριάντα (30) ECTS από την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Εκτός από τα παραπάνω μαθήματα, οι ΜΦ θα πρέπει να παρακολουθήσουν τη σειρά σεμιναρίων του Προγράμματος, καθώς και τα ειδικά σεμινάρια που προσφέρονται σε θέματα: βιοηθικής, αρχές δεοντολογίας στην έρευνα και συγγραφή εργασιών.