Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, Ph.D

Λέκτορας Φαρμακολογίας

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

E-mail: gharalab@med.uoc.gr

Webpage: http://regenera-pharm.med.uoc.gr

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

            Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στην διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών της Νευροαναγέννησης και Νευροεκφύλισης. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι μοριακοί μηχανισμοί κυτταρικής σηματοδότησης με τους οποίους ενδογενείς νευροτροφικοί παράγοντες, (Νευροστεροειδή, και Νευροτροφίνες και οι κυτταρικοί υποδοχείς τους Trk και p75NTR) επηρεάζουν τη φυσιολογία και παθοφυσιολογία της Νευροεκφύλισης, χρησιμοποιώντας τόσο invitro μοντέλα (κυτταρικές καλλιέργειες νευρικών κυττάρων), όσο και invivo μοντέλα πειραματοζώων νευροεκφυλιστικών νόσων όπως οι νόσοι Alzheimer (AD, ngf +/-, ngfr-/- andTrkA+/- mice), Πολλαπλή Σκλήρυνση (MultipleSclerosis, MS, EAEmice) και Parkinson (PD, MPTPmice). Μελετώνται επίσης οι μοριακοί μηχανισμοί  Νευρογένεσης με τη διερεύνηση της επίδρασης των ενδογενών νευροτροφικών παραγόντων (Νευροστεροειδή, Νευροτροφίνες) στο πολλαπλασιασμό και την διαφοροποίηση των νευρικών βλαστικών κυττάρων, στην νευροαξονική αύξηση κι επιμήκυνση ώριμων νευρώνων, καθώς και στον πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση πρόδρομων ή ώριμων γλοιακών κυττάρων κατά την διαδικασία της επαναμυελίνωσης. Η λεπτομερής γνώση των μοριακών μηχανισμών δράσης των ενδογενών αυτών μορίων στα κυτταρικά μονοπάτια της Νευροεκφύλισης και Νευρογένεσης, στο εμβρυϊκό αλλά και στο ενήλικο Νευρικό Σύστημα, αποτελεί φαρμακολογικό στόχο αιχμής για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων των νευροεκφυλιστικών διαδικασιών που σχετίζονται με γνωστά νοσήματα (AD, MS, PD) αλλά και την εγκεφαλική ατροφία κατά τη γήρανση ή το τραύμα.

             Η μεθοδολογική προσέγγιση της Φαρμακολογίας της Νευροεκφύλισης και Νευροαναγέννησης περιλαμβάνει μια σειρά σύγχρονων τεχνικών μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, όπως miRNAsanalysis και RNAi, ανάστροφης γενετικής με ειδική ανά θέση μεταλαξιγένεση, μικροσκοπία αιχμής της κυτταρικής σηματοδότησης πολλαπλασιασμού, διαφοροποίησης και απόπτωσης νευρικών βλαστικών κυττάρων αλλά και νευρώνων ενηλίκου με την ανάπτυξη πρωτογενών καλλιεργειών (νευρόσφαιρες και πρωτογενείς καλλιέργειες νευρώνων αντιστοίχως). Επιπλέον, σύνθεση και invitro (κυτταρικές καλλιέργειες)  και invivo (πειραματόζωα και διαγονιδιακά μοντέλα) φαρμακολογική αξιολόγηση νέων συνθετικών αναλόγων των ενδογενών Νευροστεροειδών, με νευροπροστατευτικές και νευροαναγεννητικές δράσεις, στερούμενων ωστόσο των δευτερογενών ενδοκρινικών τους δράσεων.

Publications

1.                  Lazaridis I.*, Charalampopoulos I*, Alexaki VI, Avlonitis N, Pediaditakis I, Efstathopoulos P, Calogeropoulou T, Castanas E, Gravanis A. Neurosteroid Dehydroepiandrosterone interacts with Nerve Growth Factor (NGF) receptors, preventing neuronal apoptosis. PloS Biol. 2011 Apr;9(4):e1001051. (* equal contributors)

 

2.                  Charalampopoulos I*, Vilar M*, Kenchappa RS*, Simi A*, Karaca E, Reversi A, Choi S, Bothwell M, Mingarro I, Friedman W, Schiavo G, Bastiaens P, Verveer P, Carter BD, Ibáñez CF. Activation of the p75 neurotrophin receptor through conformational rearrangement of disulphide-linked receptor dimmers. Neuron, 2009, 62(1): 72-83 (* equal contributors)

3.                  Charalampopoulos I, Remboutsika E, Margioris AN, Gravanis A. Neurosteroids as endogenous modulators of neurogenesis and neuronal survival. Trends Endocrinol Metab. 2008, 19(8):300-7

4.                  Charalampopoulos I*, Alexaki VI*, Lazaridis I, Dermitzaki E, Avlonitis N, Tsatsanis C, Calogeropoulou T, Margioris AN, Castanas E, Gravanis A. G protein-associated, specific membrane binding sites mediate the neuroprotective effect of dehydroepiandrosterone. FASEB J. 2006, 20:577-9. (* equal contributors)

5.                  Charalampopoulos I, Tsatsanis C, Dermitzaki E, Alexaki VI, Castanas E, Margioris AN, Gravanis A. Dehydroepiandrosterone and allopregnanolone protect sympathoadrenal medulla cells against apoptosis via antiapoptotic Bcl-2 proteins. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004, 101:8209-14