Μαρία Βενυχάκη, Ph.D
Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας
Εργαστήριο Κλινικής Χημείας: Ομάδα Μελέτης Ομοιοστασίας Δέρματος και Επαγόμενης από Φλεγμονή Αναλγησίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
Ε
mail:venihaki@med.uoc.gr

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η επικοινωνία μεταξύ του νευρικού, ενδοκρινικού και ανοσοποιητικού συστήματος είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της ανοσολογικής/φλεγμονώδης απόκρισης και επιτυγχάνεται μέσω κοινών, μεταξύ των τριών συστημάτων, μεσολαβητών και των υποδοχέων τους. Ο υποθαλαμο-υποφυσο-επινεφριδιακός (HPA) άξονας είναι ο κυριότερος ενδοκρινικός άξονας ο οποίος μεσολαβεί την απόκριση του οργανισμού στο στρες συμπεριλαμβανομένων και των φλεγμονωδών ερεθισμάτων. Η δερματική τραυματική επούλωση είναι μία σύνθετη διαδικασία δράσεων και αντιδράσεων μεταξύ κυττάρων και παραγόμενων μορίων ή μεσολαβητών, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φλεγμονή, και η οποία οδηγεί στην αποκατάσταση της λειτουργικής ακεραιότητας του τραυματισμένου ιστού. Βασισμένοι στα δεδομένα αυτά, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας μας εστιάζονται α) στη διερεύνηση των δράσεων των ορμονών του HPA άξονα, νευροπεπτιδίων, καθώς επίσης και βλαστικών κυττάρων στην πρόοδο της τραυματικής επούλωσης και αναγέννησης του ιστού, β) στη διαλεύκανση των σηματοδοτικών μονοπατιών που μεσολαβούν τις δράσεις τους στις διαδικασίες αυτές, και γ) στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των νευροπεπτιδίων του στρες και της επαγόμενης από φλεγμονή αναλγησίας.

Aντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

1.      A novel role of peripheral corticotropin-releasing hormone (CRH) on dermal fibroblasts. Rassouli O, Liapakis G, Lazaridis I, Sakellaris G, Gkountelias K, Gravanis A, Margioris AN, Karalis KP, Venihaki M. PLoS One. 2011; 6(7):e21654.

2.      Members of CRF family and their receptors: from past to future. Liapakis G, Venihaki M, Margioris A, Grigoriadis D, Gkountelias K. Curr Med Chem. 2011;18(17):2583-600.

3.      Urocortin III, a brain neuropeptide of the corticotropin-releasing hormone family: modulation by stress and attenuation of some anxiety-like behaviours. Venihaki M, Sakihara S, Subramanian S, Dikkes P, Weninger SC, Liapakis G, Graf T, Majzoub JA.J Neuroendocrinol. 2004 May;16(5):411-22.

4.      NF-kappaB participates in the corticotropin-releasing, hormone-induced regulation of the pituitary proopiomelanocortin gene. Karalis KP, Venihaki M*, Zhao J*, vanVlerken LE, Chandras C. equally contributed authors. J Biol Chem. 2004, 279(12):10837-40.

5.      Corticotropin-releasing hormone deficiency results in impaired splenocyte response to lipopolysaccharide. Venihaki M, Zhao J, and Karalis KP. J Neuroimmunol. 2003, 141(1-2): 3-9.