Ευθύμιος Σκουλάκης, PhD

Institute of Molecular Biology and Genetics

BSRC "Alexander Fleming"

Εmail: skoulakis@fleming.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα και Ερευνητικό πρόγραμμα

Η κατανόηση των βασικών  μηχανισμών, οι οποίοι μεταγάγουν ζωτικά σήματα για την απόκτηση, αποθήκευση και επαναφορά της πληροφορίας απο το νευρικό σύστημα είναι σημαντική για την κατανόηση γνωστικών λειτουργιών. Επιπλέον, η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που ελέγχουν τέτοιας ζωτικής σημασίας  εγκεφαλικές λειτουργίες θα επιτρέψει την θεραπευτική παρέμβαση σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών.

Χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό μοριακών, γενετικών, ιστολογικών τεχνικών και αναλύσεων συμπεριφοράς για την μελέτη της μνήμης και μάθησης στο μοντέλο της Drosophila melanogaster. Ενδιαφερόμαστε για τους μοριακούς μηχανισμούς μεταγωγής σήματος οι οποίοι υφίστανται στην μνήμη και μάθηση καθώς επίσης και σε αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες ως αποτέλεσμα ανοιών, ασθενειών γνωσιακών διαταραχών και συνδρόμων. Χρησιμοποιούμε μοριακές, γενετικές ιστολογικές τεχνικες, καθώς και αναλύσεις συμπεριφοράς και φαρμακολογικές προσεγγίσεις για την διερεύνηση των μοριακών αλλαγών που χαρακτηρίζουν σύνδρομα όπως το Σύνδρομο Εύθραυστου Χ (Fragile X Syndrome), Νευροινωμάτωσης 1 (Neurofibromatosis 1), Σύνδρομα Κοστέλο και Νούναν (Costelo and Noonan Syndromes)  και Παθησεις που εμπλέκουν την πρωτείνη Tau (Tauopathies).

Aντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

1.                  Pavlopoulos, E., Anezaki, M. and Skoulakis, E. M. C. (2008)  “Neuralized is expressed in the α/β lobes of adult Drosophila Mushroom Bodies and facilitates olfactory Long-Term Memory formation”. Proc Natl Acad Sci USA. 105(38):14674-9.

2.                  Moressis, A., Friedrich, A. R., Pavlopoulos E., Davis, R. L. and  E. M.C. Skoulakis. (2009) “A dual role for the adaptor protein DRK in Drosophila olfactory learning and memory.” J. Neurosci. 29:2611-2625.

3.                  Kosmidis, S., Grammenoudi, S. Papanikolopoulou, K. and Skoulakis, E. M. C (2010).  “Differential effects of Tau on the integrity and function of neurons essential for learning in Drosophila”. J. Neurosci.  30(2): 464-477.

4.                  Franco MI, Turin L, Mershin A, Skoulakis E.M.C. (2011). “Molecular vibration-sensing component in Drosophila melanogaster olfaction.” Proc Natl Acad Sci U S A.  108(9) :3797-802.

Gouzi, J. Y., Moressis, A ., Walker, J. A., Apostolopoulou, A. A., Palmer, R. H.,  Bernards, A. and Skoulakis, E. M. C. (2011) “Drosophila Alk Tyrosine Kinase Controls Neurofibromin-dependent Growth and Learning” PLoS Genet , 7(9): e1002281 doi:10.1371/journal.pgen.1002281.